Gebrek aan analytische vaardigheden is grootste big data probleem van communicatieprofessie

Data-1_705x220.jpg

Nederlandse communicatieprofessionals moeten zich nadrukkelijker bezig houden met onderzoek en big data en wat deze betekenen voor hun professie. Dat is de uitkomst van een exploratief onderzoek dat Dr. Piet Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitvoerde voor Logeion. « Het onderzoek laat zien dat ons vak gebaat is bij een stevige discussie over wat big data organisaties, en hun communicatie, kan brengen en wat communicatieprofessionals daarbij kunnen inbrengen of daaraan kunnen toevoegen », aldus André Manning.

Het onderzoek biedt een interessante inkijk in hoe Nederlandse communicatieprofessionals naar de invloed van big data op hun vak kijken. Piet Verhoeven: « Zij zien het gebrek aan analytische vaardigheden bij communicatieprofessionals als de belangrijkste uitdaging (53,2%) voor de professie; gevolgd door gebrek aan tijd om de analyses van big data te bestuderen en te analyseren (41%) en het gebrek aan datakwaliteit (34,5%). » Uit diepte-interviews met een aantal communicatieprofessionals blijkt dat zij het ook zien als een kans om strategischer te worden en daardoor de positie van communicatie in de organisatie te verbeteren. De slagingskans hiervan lijkt af te hangen van de mate van pro-activiteit die de professie op dit gebied kan ontwikkelen. Op dit moment wordt die pro-activiteit nog niet waargenomen.

André Manning, directeur van Logeion: « Het onderzoek van Piet Verhoeven laat zien dat ons vak gebaat is bij een stevige discussie over wat big data organisaties, en hun communicatie, kan brengen en wat communicatieprofessionals daarbij kunnen inbrengen of daaraan kunnen toevoegen. Een centraal uitgangspunt kan daarbij zijn om big data niet te zien als een instrument dat ingezet kan worden, maar als een bestaand fenomeen waar een organisatie effectief of minder effectief mee om kan gaan. Data zijn in de digitaliserende wereld immers alomtegenwoordig, net als media (ook een aandachtsgebied van communicatie). » Verhoeven voegt daaraan toe: « Daarvoor is een ontwikkeling nodig in de richting van een professie waarin onderzoek en data centraler staan dan nu met professionals die de analytische vaardigheden hebben om dat te doen. Die kunnen communicatie ‘technicians’ 2.0 worden genoemd en zijn dan gespecialiseerd in datacommunicatie of data-PR. »

Voor het onderzoek van Piet Verhoeven is een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt: een systematisch literatuuronderzoek in de wetenschappelijke literatuur van strategische communicatie en journalistiek, een secundaire analyse van de Nederlandse data van de Europese Communicatie Monitor 2016 over big data en een aantal diepte-interviews met Nederlandse communicatieprofessionals. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de partners van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion.

Meer weten? In vakblad C verschijnt een uitgebreid artikel over dit onderzoek! De C#4 ligt 21 december op je deurmat.

…read more

Source: Logeion

    

Paul Stamsnijder: ‘Van bolwerk naar netwerk: scoren in de samenwerking’

Samenwerking-stock-705x220.jpg

Hoe komt het toch dat zoveel organisaties nog moeite hebben om de verbinding met de samenleving aan te gaan? « De valkuil voor iedere organisatie is ‘zelfreferentialiteit’, aldus reputatiegoeroe Paul Stamsnijder. Maandag 10 december geeft hij voor de vierde keer de Vakimpuls ‘Stakeholdermanagement’ voor Logeion. Hoe belangrijk is stakeholdermanagement binnen de organisatie? Welke rol ligt hier voor communicatieprofessionals? En wat komt er de tiende aan bod? Paul geeft antwoord!

Waarom hebben zoveel organisaties moeite om de verbinding met de samenleving aan te gaan?
« De valkuil voor iedere organisatie is wat Noëlle Aarts noemt ‘zelfreferentialiteit’. Dat heeft tot gevolg dat we niet denken vanuit de ander, niet meer openstaan voor nieuwe ideeën en vervreemden van onze stakeholders. Dat is overigens gewoon een menselijk tekort. We denken vanuit onszelf – en mede daardoor is communicatie soms ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten’. De verbinding met de samenleving begint met de verbinding die bestuurders persoonlijk aan durven te gaan. Te vaak is eigenbelang te dominant. Huiselijk gezegd zijn mensen te vaak teveel met zichzelf bezig en in sommige organisaties leidt dat ertoe dat zij een bolwerk worden: ophaalbrug omhoog en weg met de andersdenkenden. De winnaars zoeken een ‘shared purpose’: zij weten het overkoepelende doel te adresseren, dat ook anderen inspireert. En het gevolg daarvan is verbinding. »

Is de hoeveelheid stakeholders eigenlijk belangrijk? Hoe meer stakeholders, hoe beter?
« Nee, nee, nee. Het gaat er in de regel niet om dat je zoveel mogelijk mensen kent, integendeel. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is voor organisaties de uitdaging om de relaties te koesteren met de spelers die ertoe doen. Niet alleen met mensen die een formele positie hebben, maar ook met de informele beïnvloeders. Kijk verder dan de usual suspects. Het valt wel op dat veel organisaties bij het nadenken over hun stakeholders weinig verder komen dan het maken van een paar lijstjes – veelal met mensen die men toch al kende. Het leidt ertoe dat mensen aan de slag gaan met hun eigen contacten, vanuit het idee ‘wie je bent, is wie je kent’. Maar eigenlijk is dat armoede. Als je belangen deelt en je bent in staat het eigenbelang te overstijgen, maakt de hoeveelheid stakeholders niet uit. Stel jezelf maar de vraag: hoeveel stakeholders hebben we en hoeveel stakeholders hebben we als organisatie nodig?”

De hoeveelheid speelt dus geen rol, maar wat is dan wel belangrijk? Is dit bijvoorbeeld betrokkenheid? Hoe meet je dit dan?
« Betrokkenheid is terug te voeren op de mate van participatie: dit is terug te brengen tot de vier varianten, in stijgende volgorde van betrokkenheid: meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen. Als je bewust bekwaam bent in het maken van dit onderscheid, kun je ook heldere prioriteiten leggen en dus komen tot meer positieve invloed. »

Wat is het belang van betrokken stakeholders? En wat is het gevaar van niet-betrokken stakeholders?
« Kijk naar het meest recente politieke issue van Rutte-III: feitelijk is de SP in het pensioendebat met verantwoordelijkheidsvakantie geweest. Ergens is in een voorfase onvoldoende geïnvesteerd in de relatie. Uiteindelijk is de SP niet losgekomen van de angst …read more

Source: Logeion

    

Logeion-bestuursupdate | november 2018

LOGNW_Vergadertafel.jpg

Woensdag 14 november kwam het Logeion-bestuur bij elkaar op het Logeion-kantoor aan de Koninginnegracht in Den Haag. Deze keer ook met Rudolph Strickwold, de winnaar van de communicatieprijs 2018 en die een jaar met het bestuur meeloopt. Aan bod kwam onder andere certificering, derdekwartaalcijfers, Galjaarddag en verschillende mogelijke samenwerkingen.

We beginnen deze keer met een discussie over hoe Logeion om moet gaan met certificering. Alfred Klaver van de TCC ligt een document toe waarin voorgesteld wordt om 1) te stoppen met de huidige vorm van certificering, omdat er vanuit de markt geen vraag meer naar is en 2) om leden van de TCC en de beroepsniveauprofielencommissie bij elkaar te brengen om zodoende de beroepsniveauprofielen (BNP’s) nieuw leven in blazen. BNP’s zijn één van de kroonjuwelen van de vereniging en verdienen meer aandacht. Daarna een update van het bureau waarin deze keer speciaal aandacht werd gevraagd voor Logeionline, de online community waarvoor alle leden op 8 november zijn uitgenodigd. Vraag aan het bestuur om ook actief te worden op Logeionline.

Vervolgens even kort stil gestaan bij de maandcijfers. Oktober was een goede maand, de ledengroei was heel fors en die werd veroorzaakt door de ledenwerfactie in oktober en de overstap van Cascadis-leden naar Logeion. Over cijfers gesproken, onze penningmeester Robert van Vliet liep ons door de cijfers tot en met het derde kwartaal en de prognose voor de rest van het jaar. We lopen mooi in lijn met de begroting en zoals het er nu uitziet zullen we aan het einde van het jaar een fractie meer in de plus eindigen dan begroot. En dat is een keurig resultaat, gezien ook de investering in bijvoorbeeld personeel, marketing en IT die we de afgelopen maanden hebben gerealiseerd.

Na de cijfers een korte terugblik op Galjaarddag. Een mooi congres, met interessante sprekers en hele mooie cases uit verschillende delen van het land. Sfeer was meer dan uitstekend op een mooie locatie in Bussum. Alle ingrediënten aanwezig voor het uitbouwen van Galjaarddag tot een jaarlijks vakcongres voor publiekscommunicatie. Met in de komende jaren hopelijk meer bezoekers, want dat verdient een dag als deze. Mooie bijvangst was natuurlijk de oproep van Jacques Wallage die tot goede publiciteit heeft geleid.

Na een mooie discussie over Galjaarddag vervolgens een update van Marjan over het inbedden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen Logeion. MVO is iets waar veel communicatieprofessionals mee bezig zijn en daarom moet onze vereniging daar ook een actieve rol in spelen. Aantal voorstellen van Marjan besproken die verder worden uitgewerkt. Een ander voorstel dat werd besproken is een samenwerking met Boom Uitgeverij over het digitaal beschikbaar maken van communicatievakliteratuur. Bestuur is blij met het voorstel, ondersteunt het voorstel en wil graag een nadere uitwerking van het voorstel. Volgende agendapunt was de voorbereiding van de keukentafelgesprekken, die op 12 december gaan plaatsvinden op het Omnicom-kantoor in Amstelveen. Uitgebreide discussie over het doel van de keukentafelgesprekken en wie ervoor zou moeten worden uitgenodigd. Rosalinde en Folkert zijn verantwoordelijk voor de keukentafelgesprekken en gaan er nog een keer kritisch naar …read more

Source: Logeion

    

Bedankt voor een mooi 2018!

Bedankt-leden-video-705x220.jpg

Het einde van het jaar is in zicht. Wat was 2018 een prachtig jaar! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Logeion heeft de wind in de zeilen. Steeds meer nieuwe leden weten ons te vinden waardoor het netwerk groeit, ons programma van kennisactiviteiten is divers en goed beoordeeld en we slagen er steeds beter in om de brug te vormen tussen onderwijs, wetenschap en de dagelijkse praktijk. Bedankt aan al onze leden! Bekijk de video met hoogtepunten en een vooruitblik op 2019.

Bekijk hier de video.

We kijken trots terug op het jaar en willen hier graag met alle leden bij stilstaan op donderdag 10 januari tijdens de Logeion-nieuwjaarsborrel in het COMM in Den Haag. Zonder de steun van onze leden zouden we niet de vereniging zijn die we nu zijn. Met deze borrel willen we alle leden graag bedanken om het jaar feestelijk beginnen. Saskia Paulissen vertelt tijdens de borrel alles over ‘Seksen op de werkvloer’. Want wat is nou eigenlijk het verschil tussen het mannelijke en vrouwelijke brein? Daarna heffen we samen met een groot aantal leden, het bestuur en bureau het glas op een gezond en voorspoedig 2019. Zien we jou op de nieuwjaarsborrel?

…read more

Source: Logeion

    

Noelle Aarts, voormalig hoogleraar op Logeion-leerstoel, tot ere-lid van Logeion benoemd

Noelle_cday_705x220.jpg

Noelle Aarts is tot ere-lid van Logeion benoemd. Ere-leden hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan de beroepsorganisatie of aan het communicatievak. Aarts heeft de afgelopen negen jaar de Logeion-leerstoel van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) bekleed. Ze was het wetenschappelijk boegbeeld van Logeion en bracht communicatiewetenschap en -praktijk dichter bij elkaar.

De Leerstoel wordt bekleed door een bijzondere hoogleraar die zich inzet voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk door het begeleiden van promovendi en het geven van onderwijs, maar ook door tal van optredens bij boekpresentaties, in adviesraden, bij congressen en andere bijeenkomsten. Logeion maakt samen met het CSC en partners van het CSC sinds 2008 de Leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam mogelijk.

« Toen Noelle Aarts begon als bijzonder hoogleraar Strategisch Communicatie bestond er absoluut geen draaiboek voor het verbinden van wetenschap en praktijk », zegt Celia Noordegraaf, bestuurslid Wetenschap & Professionalisering bij Logeion. « Zij heeft hier op geheel eigen wijze een unieke vorm aan weten te geven. Daardoor is ze uitgegroeid tot een boegbeeld van de wetenschap, zoals onder meer blijkt uit het feit dat ze al jaren de lijst met meest invloedrijke communicatieprofessionals aanvoert. Door haar is het vanzelfsprekend geworden om wetenschap en bedrijfsleven te verbinden. De Leerstoel is het hart van het Centrum Strategische Communicatie waar we nog veel van kunnen verwachten. Fijn, dat Noelle als erelid voorgoed met Logeion verbonden blijft. »

De afgelopen negen jaar bekleedde Aarts met veel verve deze Leerstoel en sinds september 2017 is ze hoogleraar ‘socio-ecologische interacties’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnenkort volgt meer nieuws over de opvolger van Aarts die de Logeion-leerstoel zal gaan bekleden. Benieuwd naar wie er nog meer allemaal ere-lid is? Neem een kijkje in de lijst met ere-leden.

Het Centrum Strategische Communicatie is een niet-fysiek platform dat de verbinding tussen wetenschap en praktijk aanjaagt. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere positionering en professionalisering van het vak communicatie.

…read more

Source: Logeion

    

Bedankt aan alle Logeion-leden!

Bedankt-leden-video-705x220.jpg

Het einde van het jaar is in zicht. Wat was 2018 een prachtig jaar! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Logeion heeft de wind in de zeilen. Steeds meer nieuwe leden weten ons te vinden waardoor het netwerk groeit, ons programma van kennisactiviteiten is divers en goed beoordeeld en we slagen er steeds beter in om de brug te vormen tussen onderwijs, wetenschap en de dagelijkse praktijk. Bedankt aan al onze leden! Bekijk de video met hoogtepunten en een vooruitblik op 2019.

Bekijk hier de video.

We kijken trots terug op het jaar en willen hier graag met alle leden bij stilstaan op donderdag 10 januari tijdens de Logeion-nieuwjaarsborrel in het COMM in Den Haag. Zonder de steun van onze leden zouden we niet de vereniging zijn die we nu zijn. Met deze borrel willen we alle leden graag bedanken om het jaar feestelijk beginnen. Saskia Paulissen vertelt tijdens de borrel alles over ‘Seksen op de werkvloer’. Want wat is nou eigenlijk het verschil tussen het mannelijke en vrouwelijke brein? Daarna heffen we samen met een groot aantal leden, het bestuur en bureau het glas op een gezond en voorspoedig 2019. Zien we jou op de nieuwjaarsborrel?

…read more

Source: Logeion

    

Noelle Aarts tot nieuw ere-lid van Logeion benoemd

Noelle_cday_705x220.jpg

Noelle Aarts is tot ere-lid van Logeion benoemd. Ere-leden hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan de beroepsorganisatie of aan het communicatievak. Aarts heeft de afgelopen negen jaar de Logeion-leerstoel van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) bekleed. Ze was het wetenschappelijk boegbeeld van Logeion en bracht communicatiewetenschap en -praktijk dichter bij elkaar.

De Leerstoel wordt bekleed door een bijzondere hoogleraar die zich inzet voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk door het begeleiden van promovendi en het geven van onderwijs, maar ook door tal van optredens bij boekpresentaties, in adviesraden, bij congressen en andere bijeenkomsten. Logeion maakt samen met het CSC en partners van het CSC sinds 2008 de Leerstoel Strategische Communicatie mogelijk aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen negen jaar bekleedde Noelle Aarts met veel verve deze Leerstoel en sinds september 2017 is ze hoogleraar ‘socio-ecologische interacties’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnenkort volgt meer nieuws over de opvolger van Aarts die de Logeion-leerstoel zal gaan bekleden. Benieuwd naar wie er nog meer allemaal ere-lid is? Neem een kijkje in de lijst met ere-leden.

Het Centrum Strategische Communicatie is een niet-fysiek platform dat de verbinding tussen wetenschap en praktijk aanjaagt. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere positionering en professionalisering van het vak communicatie.

…read more

Source: Logeion

    

Lancering online ledenplatform Logeionline op 8 november

Logeionline-homepage-preview-705x220.jpg

Ben je lid van Logeion? Dan krijg je donderdag 8 november een link om in te loggen op Logeionline. Op dit online ledenplatform van Logeion vind je alle Logeion-leden en kom je in contact met elkaar. Vragen stellen aan andere communicatieprofessionals, ideeën opperen en deze met behulp van andere leden uitwerken, initiatieven starten of aansluiten bij een groep, informatie en kennis delen en samenwerken. Kortom, er is van alles mogelijk. Waar zou jij het online ledenplatform voor willen gebruiken?

Waarom is Logeionline gestart?
Eind 2017 nodigde Logeion voor het eerst actieve leden uit voor zogeheten ‘keukentafelgesprekken’, waarbij wordt gepeild wat leden vinden en waar leden behoefte aan hebben. Tijdens de vorige keukentafelgesprekken kwam duidelijk naar voren dat leden een online plek misten waar ze met elkaar in contact kunnen komen en flexibelere groepen kunnen vormen rondom een thema. Het idee voor een online ledenplatform was ontstaan. Ook uit het meest recente ledenonderzoek kwam naar voren dat Logeion-leden één van de belangrijkste onderdelen van hun lidmaatschap het netwerken vindt. Dit gebeurt voornamelijk tijdens een bijeenkomst van Logeion, maar netwerken kan vanaf 8 november dus ook online op Logeionline.

Functies van Logeionline
Logeionline heeft meerdere functies vertelt Yvonne van Vliet, community manager van Logeionline: « Leden kunnen vragen stellen aan andere communicatieprofessionals, van simpele vragen zoals een boekentip tot complexere vraagstukken zoals: ‘Welke methodes gebruiken jullie om projecten en processen te stroomlijnen?’ Ook kunnen leden ideeën opperen en initiatieven starten. Een idee van bijvoorbeeld een zzp’er zou kunnen zijn om een groep op te richten waar je tips, tricks en opdrachten met elkaar uitwisselt. Het mooie is dat een lid zelf animo voor dit idee kan peilen en vervolgens ook zelf het initiatief of groep kan starten. Kennisdelen en kennis halen is ook een mooie functie van het ledenplatform. Bestaande ledengroepen kunnen het laatste nieuws delen en meningen peilen bij leden en alle leden kunnen hun interessegebieden volgen. Al met al een echte ‘community’. Waar zou jij het online ledenplatform voor willen gebruiken? »

Houd volgende week donderdag 8 november je mailbox in de gaten voor je inloglink!

…read more

Source: Logeion

    

Elfwegentocht wint de Galjaardprijs 2018

Winnaar-Galjaardprijs-705x220.jpg

Het project ‘Elfwegentocht’ van Stichting FossylFrij Fryslân heeft de Galjaardprijs 2018 gewonnen, het beste communicatieproject in het publieke domein. Volgens de vakjury is dit project op een bijzondere manier erin geslaagd om in korte tijd velen te mobiliseren die zich twee weken fossielvrij hebben verplaatst. En er is een beweging tot stand gekomen die ook vandaag nog steeds doorgaat. Juryvoorzitter Guido Rijnja: “Velen voelen zich eigenaar van het doel om andere energiebronnen aan te spreken. Waar Den Haag nog worstelt met hoe klimaatvraagstukken in praktijk te brengen, is Friesland al aan de slag gegaan.”

Bouwe de Boer, projectleider FossylFrij Fryslân en initiatiefnemer van de Elfwegentocht, is trots: « Het leuke van dit project was: het ging nooit over geld, maar over passie, over iets doen met je hart. En dat heeft voor zoveel betrokkenen gezorgd, waardoor de Elfwegentocht een succes is geworden. We hebben gisteren besloten dat we het weer gaan doen en meer gaan doen. In 2019 komt er weer een Elfwegentocht!”

Publieksprijs 2018
Het project ‘Mag ik bij jou wonen?’ van Oosterbreedte, in opdracht van jeugdzorgorganisatie Jarabee, won de publieksprijs. Er zijn in totaal 4.335 stemmen uitgebracht en ‘Mag ik bij jou wonen?’ kreeg 44 procent van de stemmen. “Vandaag ging het over vertrouwen en we hebben deze prijs gewonnen, omdat we veel vertrouwen van onze opdrachtgever hebben gekregen om ons idee uit te voeren. Een prijs is natuurlijk fantastisch, maar het gaat niet om ons. Het gaat om het doel dat we nastreven: het werven van pleegouders”, aldus Tom Schooltink, partner bij Oosterbreedte.

De overige finalisten voor de Galjaardprijs 2018 waren: ‘Doe- en beleefdag’ van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, ‘Het gesprek met en het verhaal van de stad’ van de gemeente Rotterdam en ‘Ik teken voor 80!’ van 1Twente, TC Tubantia en de gemeente Enschede. De vakjury van de Galjaardprijs koos de vijf finalisten uit de 24 nominaties van de Galjaardcommissie en regiojury’s. In totaal zijn er 55 projecten ingezonden voor de prijs. De jury heeft met veel interesse de toelichtingen op de 24 nominaties doorgenomen, de onderliggende documenten bestudeerd en de waaier aan uitingen bekeken. In de bespreking kwamen enkele thema’s naar voren, de rode draden in de inzendingen voor de Galjaardprijs 2018. Lees hier meer over in het juryrapport.

De Galjaardprijs en de publieksprijs zijn uitgereikt tijdens de Galjaarddag 2018: hét nationale praktijkcongres voor publieke communicatie. Het congres vond plaats in congrescentrum Spant in Bussum en werd mede mogelijk gemaakt door Publiquest, HVR Group, Yellenge en Spant.

…read more

Source: Logeion

    

Jacques Wallage over publieke communicatie: ‘Hoe blijf je aansluiting houden met burgers?’

Jacques Wallage705x220.jpg

Wie neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de overheidscommunicatie? Hoe blijf je als bestuur aansluiting houden met burgers? En wat zijn eigenlijk de verschillen in communicatie van verschillende sectoren? Tijdens de Galjaarddag, het nationale praktijkcongres voor publiek communicatie, op 1 november gaat oud-bestuurder Jacques Wallage dieper op deze lastige vraagstukken in. Nieuwsgierig? In dit interview met Wallage licht hij alvast een tipje van de sluier.

Wie neemt volgens jou de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de overheidscommunicatie?
« Het formele antwoord is eenvoudig: dat zijn de communicatieadviseurs zelf, uiteindelijk natuurlijk de verantwoordelijke bewindspersonen, het toezicht daarop berust bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Naarmate het werk van de overheid zich meer en meer in de publieke ruimte afspeelt en ministers voor hun reputatie steeds meer afhankelijk zijn van het oordeel van burgers in die publieke ruimte, staan communicatieadviseurs steeds meer onder druk hun minister heelhuids door de dag te loodsen. Maar zij zijn niet van een minister, al helemaal niet van een partij, maar van de overheid. Niet van de minister van de dag, maar van de democratie en de rechtstaat. En de Tweede Kamer, daar is alles ook steeds meer politiek, gericht op het boeken van politieke winst en het voorkomen van politiek verlies. Objectief opkomen voor de waarden van overheidscommunicatie wordt makkelijk ondergeschikt aan die winst en verliesrekening. De oppositie probeert de coalitie onder water de houden, de coalitie probeert te blijven zwemmen. De Kamer als geheel komt onder deze omstandigheden steeds minder toe aan normhandhaving. Tegen deze achtergrond zal ik pleiten voor een wettelijk verankerde waakhond die alle overheidscommunicatie onderzoekt op objectiviteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. De waakhond is onafhankelijk, zoals de Nationale Ombudsman dat is, rapporteert aan de Kamer zodat de toezichthoudende functie van het parlement op dit aspect van overheidshandelen meer aandacht krijgt, vanuit objectieve maatstaven wordt bezien en mede daardoor een steviger plaats op de kameragenda zal innemen. Geleidelijk zullen door het werk van de waakhond de normen in de overheidscommunicatie zichtbaarder worden, vormt zich jurisprudentie en gaat er van deze vorm van toezicht een preventieve werking uit. »

Jacques heeft jaren gewerkt in de publieke sector en is nu in de rol als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Post NL ook bij de private sector betrokken. Wat zijn in zijn ogen de overeenkomsten en verschillen in de communicatie van de verschillende sectoren?
« Terwijl op departementen de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) vaak aan de orde komt vanuit de invalshoek ‘wat hoeven we juist niet openbaar te maken?’ wordt vanuit een beursgenoteerde onderneming eerder de vraag gesteld ‘wat horen wij juist nu openbaar te maken?’ Daarmee is, meer dan in de publieke sector, de verplichtingen (formeel en qua verwachtingspatroon) vanuit de markt leidend. Ambtenaren zullen niet zo vaak tegen een minister zeggen ‘u moet dit nu wel openbaar maken, anders schaadt u het vertrouwen van de burger’. Maar in een Raad van Commissarissen is regelmatig de vraag aan de orde ‘hoe zal de markt over ons denken als we dit niet openbaar maken?’

Het …read more

Source: Logeion